Lisätietoa työvalmennuksesta

Työvalmennus perustuu tekemällä oppimiseen.

Sovatek-säätiössä on työvalmennusta monilla eri aloilla. Valmentautuja tekee yksikön töitä, omien voimavarojensa mukaan työvalmentajan ohjauksessa. Työvalmennus on päivittäisen tuen antamista vaikeusasteeltaan erilaisten töiden opettelussa, konkreettisten taitojen opettelua, yhteistoimintaa työyhteisön muiden jäsenten kanssa sekä mm. säännöllisyyden, huolellisuuden ja siisteyden opettelua.

Työvalmennus on työn avulla valmentamista, mikä antaa valmentautujalle mahdollisuuden saavuttaa työelämässä tarpeellisia tietoja, taitoja ja osaamista sekä onnistumisen kokemuksia ja saada valmentautuja ottamaan vastuuta omasta kehityksestään.

Valmentautujalle laaditaan yksilöllinen valmennussuunnitelma.

Työvalmennus on prosessi, jossa työskennellään yhdessä, etukäteen määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Työvalmennuksen aikana on mahdollisuus saada valmennussuunnitelman mukaisesti yksilöllistä tukea, ohjausta ja neuvontaa mm. terveyteen, arjen hallintaan sekä työnhakuun ja opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Valmentautuja voi myös osallistua pienryhmätoimintaan, lyhytkursseille ja suorittaa hygieniapassi, työturvallisuuskortti ja tulityökortti. Lisäksi työvalmennukseen voidaan tarvittaessa sisällyttää myös muita kuntoutuspalveluita, kuten mielenterveys- ja päihdepalveluita.

Työvalmennusta toteuttaa kokenut moniammatillinen työryhmä, jossa työskentelee työvalmentajan lisäksi palveluohjaajia, opinto-ohjaaja, kuntoutuksen ohjaaja, sosiaalityöntekijä, psykologi, sosionomi sekä toimintaterapeutti. Toimintaa arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti.

Sovatek-säätiö tarjoaa erilaisia valmennuspalveluita


 • Sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa
 • Kuntouttavaa työtoimintaa
 • Työkokeilua
 • Palkkatuettua työtä
 • Oppisopimuskoulutusta
 • Kelan järjestämää mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennusta
 • Ammatillisten oppilaitosten kanssa yhteistyössä toteutettuja opintoja tukevia pajajaksoja

Selvittääksesi omia mahdollisuuksiasi ole yhteydessä Sovatek-säätiön palveluvastaaviin tai omaan työntekijääsi Työvoiman palvelukeskuksessa tai Työvoimatoimistossa.


Valmennuspalvelumoduulit

Palveluohjaus


 • Palveluohjaus on yhteistyötä tulevan valmentautujan, ohjaavan tahon sekä muun verkoston välillä.
 • Palveluohjaus on työvalmennuksen oikea-aikaisuuden arviointia yhdessä verkoston kanssa. Palveluohjaus sisältää työvalmennusyksikön etsimistä ja tutustumista työvalmennusyksiköihin, kokonaisvaltaisen valmentautujan tietojen alkukartoituksen ja työvalmennuksen tavoitteen määrittelyn, tukikelpoisuuden selvittämisen, palveluun perehdyttämisen ja työvalmennussopimuksen solmimisen. Palveluohjausta on myös yhteistyömahdollisuuksien luominen asiakastyötä varten.
 • Palveluohjaus luo pohjan henkilökohtaiselle työvalmennussuunnitelmalle.

Perehdytys


 • Yleisperehdytys ja informaatiotilaisuus kaikille Sovatekiin tuleville. Perehdytyksessä kerrotaan Sovatekista organisaationa ja toiminta-ajatukseen, visioon ja arvoihin perustuvasta työvalmennuksesta sekä muista palveluista ja työelämän pelinsäännöistä.
 • Työvalmennusyksikössä valmentautuja perehdytetään henkilöstöön, tiloihin ja toimintaan, etenkin työsuojelulainsäädännön näkökulmasta.


Työvalmennus


 • Työvalmennus on Sovatek-säätiön eri työvalmennusyksiköissä valmentautujan yksilöllisten tarpeiden ja valmiuksien mukaan suunniteltua, valmennussuunnitelmaan kirjattua, tavoitteellista ja arvioitavissa olevaa työelämän pelinsäännöin tehtävää, ohjattua työtä.
 • Työvalmennus on päivittäisen tuen antamista vaikeusasteeltaan erilaisten töiden opettelussa, konkreettisten taitojen opettelua, yhteistoimintaa työyhteisön muiden jäsenten kanssa sekä mm. säännöllisyyden, huolellisuuden ja siisteyden opettelua.
 • Työvalmennus on prosessi, jossa työskennellään yhdessä, etukäteen määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Työvalmennus on työskentelytapa, jossa työvalmentaja jakaa tietonsa, taitonsa ja kokemuksensa tukemaan valmentautujan tavoitteiden saavuttamista. Työvalmennus on työn avulla valmentamista, mikä antaa valmentautujalle mahdollisuuden saavuttaa työelämässä tarpeellisia tietoja, taitoja ja osaamista sekä onnistumisen kokemuksia ja saada valmentautuja ottamaan vastuuta omasta kehityksestään.
 • Loppuvaiheessa työvalmennus voidaan toteuttaa myös Sovatekin ulkopuolisissa työpaikoissa.

Yksilövalmennus


 • Valmentautujaryhmien laajentuminen ja muuttuminen entistä haastavimmaksi on merkinnyt kuntoutujien työvalmiuksien heikkenemistä. Kun kuntoutujien elämäntilanteet edellyttävät laaja-alaista tukea ja verkostoyhteistyötä, on sitä vaikea toteuttaa osana työvalmennusta. Niinpä valmentautujan toimintakyvyn ja arjen hallinnan tueksi on Sovatekissa eri ammattialojen asiantuntijoita yksilövalmentajina.
 • Asiantuntijapalveluna yksilövalmennusta toteuttavat Sovatekin yksilövalmentajat ja muut työntekijät oman osaamisalueensa ja valmentautujan tarpeiden mukaisesti. Yksilövalmennus voi painottua esim. opinto-ohjaukseen, työpaikan hakuun, omien voimavarojen ja toiveiden ja kehittämistarpeiden tunnistamiseen, työyhteisössä toimimiseen, hoidon tai muiden palveluiden tarpeen arviointiin ja niihin ohjaamiseen, työtehtävien soveltuvuuden arviointiin tai muihin valmentautujan arkielämässä selviytymiseen ja valmennukseen vaikuttaviin tekijöihin. Yksilövalmentaja aktivoi yhteistyössä valmentautujan kanssa tarvittaessa muuta palvelu- ja lähiverkostoa.
 • Yksilövalmennus tähtää kokonaisuuden hallintaan. Valmennussuunnitelman laatiminen ja seuranta ja lausunto työvalmennuksesta ovat yksilövalmentajan työtä. Sitä tehdään yhteistyössä työvalmentajan ja myös muiden alojen ammattihenkilöiden kanssa. Yksilövalmennus on myös moniammatillista työtä, jota tehdään yhteistyössä sosiaali-, terveys-, koulutus-, työllisyys- ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Yksilövalmentaja on linkki Sovatekin oman organisaation, työvalmentajien, valmentautujan ja yhteiskunnan muiden toimijoiden välillä.
 • Valmennuksen onnistumisen kannalta valmentajien välinen vuorovaikutus on keskeistä. Yhteistyö, työparityöskentely, työ- ja yksilövalmentajien kesken on avain kokonaisuuden hallintaan.
 • Loppuvaiheessa työvalmennus voidaan toteuttaa myös Sovatekin ulkopuolisissa työpaikoissa.

Ryhmävalmennus


 • Sovatekin yksilövalmentajat tuottavat kuntoutujille tarpeen vaatiessa ja mahdollisuuksien mukaan ryhmävalmennusta. Toiminnallisissa, vuorovaikutteisissa vertaistukiryhmissä harjoitellaan työelämän - ja arjenhallintaan liittyviä taitoja. Päivitetään työnhakutaitoja ja -asiakirjoja mm. atk-osaamista hyödyntämällä ja lisäämällä.
 • Ryhmät tekevät tutustumiskäyntejä oppilaitoksiin, työpaikoille ja erilaisiin palvelupisteisiin. Myös vapaa-ajan toimintojen (liikunta, kirjasto, teatteri, konsertit jne.) hyödyntäminen on tärkeä osa ryhmävalmennusta.
 • Ryhmävalmennuksessa hyödynnetään Sovatekin työvalmennuksen tukipalvelujen lisäksi yhteistyöverkoston asiantuntijoiden järjestämät keskustelu- ja luentotilaisuudet.
 • Valmennuksen onnistumisen kannalta valmentajien välinen vuorovaikutus on keskeistä. Yhteistyö, työparityöskentely, työ- ja yksilövalmentajien kesken on avain kokonaisuuden hallintaan.
 • Loppuvaiheessa työvalmennus voidaan toteuttaa myös Sovatekin ulkopuolisissa työpaikoissa.

Työvalmennuksen lyhytkurssit


 • Työelämätietous
 • Työturvallisuuskorttikoulutus
 • Tulitöiden turvallisuuskoulutus
 • Työnhakukoulutus
 • Opiskelemaan hakeutuminen ja oppimaan oppiminen
 • Hygieniapassi

Arviointipalvelut


 • Työkokeilu / Työssä suoriutumisen arviointi

Takaisin edelliselle sivulle >>

Sovatek / Työvalmennus

Sorastajantie 4, 40320 Jyväskylä Karttalinkki

Uusi tulevaisuus